7.7.09

DÖ MED KRISTUS.

7.7.09.

Dö med Kristus.


"Jag är korsfäst med Kristus". Gal.2:19

Vi ska dö med Kristus, inte plåga ihjäl oss eller
förneka oss själva eller förödmjuka oss för gågna
synder. Att förneka sig själv är ingen ödmjukhet.
Jesus sa: "Älska din nästa som dig själv". Matt.22:39

Vi ska älska oss själva såsom Gud älskar oss. Vi ska
värdesätta oss själva som Gud värdesätter oss. Den
Kristna tron ger oss som enskilda ett upphöjt värde,
aom även kan kännas i känslor. Kristus avvisar all
känsla av värdelöshet, det står i motsats till Guds
kärleksfulla omsorg med oss att älska sig själv är
inte samma sak som själviskhet. Gud vill att vi ska
se vårt läge och våra möjligheter, som han ser dem.
Den kristna tron bekräftar vår integritet och vårt
värde som enskilda. Men det gör inte denna värld.
Vad menas med att vara korsfäst med Kristus?

Att leva i evighet. Döden är det straff Gud utmäter
åt synden, synden förstör. Det går ej att leka med
synden.


7.7.09. Marita.

4.7.09

JESUS KRISTUS UPPHÖJDA ÖDMJUKHET.

5.7.09.

Jesus Kristus upphöjda ödmjukhet.

Han skall inte kuva eller skria och hans röst skall
men inte höra på gatorna. Ett brutet rör skall han
inte sönderkrossa och en rykande veke skall han
inte utsläcka, intill dess att han har fört rätten
fram till seger. Matt.12:19-20.


Vilken sensation, skulle inte Jesus Kristus ha
kunnat åstadkomma, när han frestades att kasta
sig ned från tempelmuren. Han kunde ha demon-
strerat sin undergörande kraft inför folket.

Det är vissa saker som man inte finner i Jesu liv.
Han stred inte med någon. Han grälade inte om
religiösa frågor. Han diskuterade inte bagateller.
Man hörde honom aldrig ropa.Det finns inget hög-
röstat hos honom, ingenting överdrivet, inget för-
sök att göra reklam för sig själv. Jesus Kristus för-
sökte inte förhärliga sig själv.
I sitt liv och sin verksamhet offrade han aldrig till
passionens, ståtens eller popularitetens Gudar.
När Judas förrådde honom, sa han: ”Menar du,
att jag inte kunde utbedja mig av min Fader, att
han nu sände till min tjänst mer än tolv legioner
änglar?” Matt.26:53.

Jesus kunde utplånat mänskligheten, alldeles,
om han hade velat. ”Hans röst skall man inte
höra på gatorna”. Han kom inte för att få män-
niskor att häpna, för att överväldiga med sen-
sationella framträdanden. Jesus Kristus spelade
inte någon fanatikers roll. Han kom för att vinna.
människor. Hans namn är Fridsfurste. Hans lära
är sanning, hans innersta väsen är renhet, hans
främsta egenskap är kärlek.

Alldeles före sin korsfästelse då, ”Fadern hade
givit allt i hans händer…..stod han upp från sin
måltid och tog en linneduk och band om sig…..
och började tvätta lärljungarnas fötter.
Joh.13:3-5.
När nu Fadern överlämnade all makt åt Jesus
Kristus varför uppmanade han då inte sina
efterföljare att erkänna honom som konungarnas
kung och herrarnas herre?

Inom några få timmar skulle de överge honom
och fly. Han visste allt detta, då han tvättade
deras fötter. ”Såsom han allt hittills hade älskat
sina egna….. gav han dem nu ett yttersta bevis på
sin kärlek”. I Jesus Kristus kommer inte önskan
om uppmärksamhet till uttryck.

5.7.09. Maritha.

30.6.09

VÄRLDENS DOM.

1.7.09.

Världens dom.


Nu går en dom över denna värld, nu skall denna
världens furste kastas ut. Joh.12:31.


Detta kapitel talar om greker som kom för att få
träffa Jesus. Jesus talade med dem om sitt uppdrag
och att hans stund var inne. Samtalet handlade om
världens kris. Döden är livets ofrånkomliga villkor
Korset är både världens frälsning och dom. Då kom
en röst från himmelen. ”Fader, förhärliga ditt namn”.
Folket, som stod där, sade då. ”Det var en tordön”.
Andra sa, ”det var en ängel som talade med honom.
Då sa Jesus; ”Denna röst kom inte för min skull, utan
för er skull. Nu går en dom över världen, nu skall
denna världens furste utkastas”. Joh.12:28-31.

Guds röst klargjorde att Jesu död gällde hela världen.
Jesus såg i grekernas ankomst och i att han skulle upp-
höjas på korset, alla människors öde. Kristus ställer oss
inför det enda livsviktiga valet, liv eller död. Vi ställs inför
den fulla uppenbarelsen av Guds kärlek till oss. Gud gjordes
synlig för våra ögon, han kallar oss till att låta oss försonas
med honom. Om vi vänder oss från den upphöjde Kristus,
vad kan Gud då göra för oss?

Genom vilka medel skulle vi då kunna övertygas, över-
talas, vinnas och frälsas?
Detta är ett avgörande val. Ty, vi måste alla sådana vi
äro träda fram inför Kristi domstol .Vi ska välja rätt. Välja
Jesus Kristus. Om vi bekänner Jesus Kristus blir domen
till vår fördel. Men om vi bara tolererar honom beundrar
honom som en god människa, dömer vi oss själva.
Vi måste stå i rätt förhållande till Jesus Kristus annars blir
allt fel. Det räcker inte om vi avvisar Jesus Kristus som vår
Herre och Guds Son, då blir satan-djävulen vår herre.

Kristi liv och död är det mest gudomliga som någonsin
hänt i vår värld. Hur oklokt är det inte att leva som om
Kristus inte vore vår Frälsare, Herre och domare. Det är
av enorm betydelse att vi gör det möjligt för Kristus att stå
på vår sida i den slutliga domen.
Detta avgör vi här och nu.

1.7.09. Maritha.

29.6.09

DOMMEN ÖVER VÄRLDEN.

30.6.09.

Dommen över världen.

Detta är domen, att när ljuset hade kommit i
världen, älskade dock människorna mörkret
mer än ljuset. Joh.3:19

Nu har valet här på jorden att välja Jesus Kristus,
Guds Son. Gud kommer att döma oss efter det. Judas
Iskariot sålde sig själv. Det var inte Jesus Kristus han
sålde. Han satte ett pris på sig själv trettio silverpen-
ningar. Gud kommer att slutligen bedöma, godkänna
det pris, värde som Judas gav sig själv.
Låt det aldrig bli sagt att Gud är hård i sitt sätt att döma,
när han utestänger somliga från himmelen. Kristus mötte
Sackeus, han var en bedragare, tog emot pengar oheder-
ligt Sackeus måste välja Jesus och allt vad Jesus står för
eller måste han fortsätta att sälja sin själ för pengar. Han
valde Kristus. Gud kommer att godkänna hans val, i den
slutliga domen.

Ljus har kastats över rökningens samband med cancer.
Ändå röker massor med folk, människor dömer sig själva.
Hälsans och livets lagar bekräftar dödsdomen. Människor
som inte vill att Jesus Kristus ska behärska dem, kommer
slutligen att finna sig vara just i en sådan situation.
Människor som leende viftar bort ödet, oavsett hur de lever,
blir man trött på. Kristus talade aldrig lättsinnet om allvar i
att fatta riktiga beslut. Det har liten betydelse att människor
skyller på andra eller att hon inte hade tid med Kristus.

Men vilket vårt val än blir och vilket livs sätt vi än väljer,
kommer Gud inte dess mindre att godkänna det vid sin dom.
Han kommer inte att kalla hat för kärlek eller ohederlighet för
hederlighet eller olydnad för lydnad. Kristus kommer att god-
känna vårt liv, precis som det är. Nu är tillfället att avgöra vårt öde.

30.6.09. Maritha.

20.6.09

HIMMELSK STAD.

19.6.09.

Himmelsk stad.

"Saliga är de som två sina kläder, för att få rätt
att äta av livets träd och gå in i staden genom
dess port". Upp.22:14.


Texten, talar om lämplighet för den himmelska
staden och för livet på den nya jorden. En särskild
livskvalitet krävs i motsats, till dem som måste för-
bli utanför. Nya himlar och en ny jord, där rättfärdig-
het bor, förbida vi efter hans löfte.

”Därför, mina älskade, eftersom ni förbidar detta,
ska ni med all flit sörja för, att ni mån för honom, befinn-
as vara obefläckade och ostraffliga i frid". 2Petr.3:13-14.
När vi tar emot Kristi rättfärdighet, betyder det att vi
verkligen vill leva på det sättet. Det är därför när vi tar
emot gåvan, den helige Andes kraft, ska vi leva därefter.
Vi ställer oss, medvetet på Jesu Kristi sida i hans avsky
och fördömelse över synden. Vi är ett med Jesus Kristus.

Jesus Kristus rättfärdighets gåvan garanterar lösningen
på syndens problem, i våra liv. Nu är beredelsetiden, för
det liv som kommer på den nya jorden. Genom vårt sätt
att leva här, blir vi lämpliga för det livet. Det liv vi lever nu,
är enormt betydelsefullt. Vår rätt till himmelens rike, grund-
as inte på vår lydnad. Den rätten vanns för oss genom Kristus
Jesus. Men lydnaden visar att vi har tilläggnat oss denna rätt.

Avsikten med frälsningsverket är att förbereda oss, för att
leva i överensstämmelse med Gud för livet på den nya jorden.
Dessa lydnadens gärningar ger inte någon förtjänst. Gud ger oss
inte, evigt liv, på grund av vår lydnad, men lydnaden är början
till ett liv här och nu, som skall fortsätta i det kommande livet.

Hälsa, kraft, frid, lycka och glädje är gåvor från Gud till oss.
Därav följer andliga ting, det vi längtar efter, skall strömma in i
våra själar. Allt tillhör oss och vi tillhör Jesus Kristus.
Jesus Kristus tillhör Gud, han gav oss hjälparen den Helige Ande.

19.6.08. Maritha.

18.6.09

ANDENS KRAFT.

18.6.09.

Andens kraft.

"När den helige Ande, kommer över er, ska ni
undfå kraft". Apg.1:8.


När vi ser på de första kristna liv, så gavs Andens
kraft för att utföra ett stort uppdrag. 120 efterföljare,
fyllda med Anden, skakade världen.
Helige Andes inneboende är också till för att forma
människor till stor hängivenhet för Gud. Allting som
rör den helige Andes närvaro och kraft, avser att öppna
sinnet, utveckla alla våra förmågor och alla möjligheter
att utföra Guds verk. Andens kraft påverkar människor
att gå in i tjänst för Gud. Den helige Andes närvaro, ska-
par en stark församling. Den gör oss till starka kristna.

Fega, svaga, okunniga människor, fiskare, tulltjänstsmän
blev genom den helige Andes kraft imponerande apostlar
vilkas kraftfulla verk och vittnesbörd förändrade världens
utseende för alla tider. De uthärdade till slutet, till martyrskap.
De fick också storslagna segrar för Guds rike.
Utan Guds Ande är världen för stark, för oss. Det går ej i egen
kraft. Det är bara den helige Andes kraft som kan åstadkomma
Guds seger.

Vår måttstock får aldrig bli densamma som världens.

18.6.09. Maritha.

11.6.09

NÄR KRISTUS KOMMER IGEN.

12.6.09.

När Kristus kommer igen.

Skall Människosonen, när han kommer, finna
tro här på jorden? Luk.18:8


Två sanningar, i denna text.
När Människosonen kommer. Det är Guds visshet.
Skall han finna tro på jorden? Det är människors
ovisshet.

Texten lyder inte: ”Om Människosonen kommer,
utan när. Jag skall komma tillbaka".
Till slut stannar världen. Denna händelse kommer
inte att åstadkommas av kärnvapenkrig eller civil-
isations sammanbrott. När Människosonen kommer
tillbaka. Det är Guds visshet.

Skall han finna tro på jorden?
Tron blir svår att finna. Ingenting är bestående i livet,
såvida det inte är rotat i Kristus och hans ord. Kristus
sviker oss aldrig, även om vi ofta sviker honom.

Föreställ er en ängel som knackar på dörren. Kristus
sa att han stod vid hjärtats dörr.
Här har vi en människa som så ivrigt, räknar sitt guld,
så hon inte hör eller ser. Här har vi en annan människa,
som planerar sina nöjen,så hon blir likgiltig. Här har vi
en forskare som är så upptagen av sina böcker.
En ungdom så upptagen av sin idrott, så det inte finns
några andra intressen. Detta blir slutet för dem som
lever världsligt.

De för vilka slutet blir Jesus Kristus kommer att vara
de som har levt i gemenskap med honom.Den människa
som saknar Kristi rättfärdighet kan inte möta Människo-
sonen, vars liv är ett fullkomligt syndfritt liv. Den Kristus
vi lever med nu, kommer att vara samma Kristus som
vi kommer att leva med i evigheten.

12.6.09. Maritha.